неделя, 20 юли 2008 г.

Съдът обяви Наредбата за следенето в Интернет за законна

ЕКСПРЕС.БГ - Политика
Съдът обяви Наредбата за следенето в Интернет за законнаТричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на фондация „Програма достъп до информация” срещу Наредбата за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. Тя стана известна в обществото като наредбата за следене в Интернет. Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок, съобщиха от пресслужбата на съда.
Жалбоподателят твърди, че наредбата е приета в нарушение на изискването за форма на нормативния акт, с който се урежда намеса в правото на личен живот. Според него, изискването на чл. 32 от Конституцията, чл. 8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧ) и чл. 17 от Международния пакт за граждански и политически права е такава уредба да бъде създавана единствено с акт на законодателната власт и поради това е налице порокът нищожност на наредбата. В жалбата се твърди, че наредбата е приета извън законовата делегация на Закона за електронните съобщения и в нарушение на Закона за защита на личните данни и Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
В жалбата пишеше: „Конституционният законодател е установил правилото, че ограничение на неприкосновеността на личния живот, изразяваща се в забрана за записване или подлагане на други подобни действия, може да бъде предвидена единствено в закон. Очевидно е от текста и на самата Директива 2006/24/ЕО, чието въвеждане се осъществява с атакуваната наредба, че с регулираната материя се засяга правото на неприкосновеност на личния живот. Следователно въвеждането и прилагането на директивата в националното законодателство е допустимо единствено с акт на законодателната власт и поради изискването на конституционната норма”.
Наредба № 40/7.01.2008 г. е издадена на основание чл. 251, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС). С тази норма фактически е въведено изискването на Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи, съобщиха от ВАС. В обхвата на нормата, в съответствие с чл. 5, ал. 2 от директивата, изрично е изключено запазването на данни, разкриващи съдържанието на съобщението. Според съда, при положение, че приложението на директивата е въведено с чл. 251, ал. 1 от ЗЕС, то издаването на наредбата за прилагане на тази норма е в съответствие със Закона за нормативните актове.
Съдът приема за неоснователно оплакването за нищожност поради липса на материална компетентност за издаването на наредбата.
Неоснователно е и оплакването за противоречие с материалния закон на чл. 5 от наредбата, според който за нуждите на оперативно-измервателната дейност предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват на ДОТИ при МВР пасивен технически достъп чрез компютърен терминал до съхраняваните от тях данни. Достатъчна гаранция е, че данните се предоставят само на компетентните национални органи (съд, прокуратура, разследващи органи, служби за сигурност) в специфични случаи. В съответствие с националното право е изискването данните да се предават само по писмено искане на национални органи. Съответно при злоупотреба или съобщаване от длъжностно лице на получената информация във вреда на държавата, на предприятието, на организацията или на частното лице е предвидена наказателна отговорност. За да не се допуснат направените в жалбата оплаквания за профилиране на отделни лица без основание, както и на противоречия с изискванията на Закона за защита на личните данни, в наредбата не е въведено задължение за „активен” достъп - информацията да се разпространява по инициатива на задължения субект чрез публикуване или съобщаване в друга форма, завършва съобщението на ВАС.
Парламентарната комисия по европейски въпроси днес ще разглежда предложението на депутата от НДСВ Минчо Спасов за промяна в Закона за електронните съобщения. Предложението му е, следенето в интернет да се разрешава само, когато става дума за тежки престъпления.
17.07.2008
петък, 18 юли 2008 00:01:00

Няма коментари: