петък, 3 юли 2009 г.

Никой не може да контролира интернет

Поглед - 11 стр.
Никой не може да контролира интернет

Бисера ЗАНКОВА

Софтуер да блокира вредното съдържание, препоръчва CDMC на конференция в Рейкявик
Правото на равен достъп има фундаментално значение в медийните условия днес. „Индивидът е в центъра на медийните отношения, тъй като той може да бъде едновременно потребител и създател на съдържание. Това му дава огромна сила, като го прави активен участник с различни роли, докато медията остава само като свързваща и постоянно променяща се среда", единодушно заявиха участниците в десетото заседание на Управителния комитет по медии и нови комуникационни услуги на Съвета на Европа (CDMC), както и Първата конференция на европейските министри по въпросите на медиите и новите комуникационни услуги, които се проведоха в исландската столица Рейкявик.
Официалната част на дискусиите засегна три ключови теми :„Нови медии - ново регулиране?", „Доверие в съдържанието -доверие в медиите" и „Взаимоотношения на медиите с индивида и с общността/общностите". Успоредно се проведоха и три дискусионни панела, като във втория от тях, посветен на медиите, новите комуникационни услуги и индивидите, участваше и председателят на ДАИТС - д-р Пламен Вачков. Наред с него в размяната на мнения взеха участие представители на обществени медии, на младежки и неправителствени организации. Журналистката Бирна Хелгадотир постави пред участниците акцентите на дебатите: „Обществени медии - за и против?", „Повече разнообразие, но какво?", „Нарастващото влияние на медиите" и „Действия и регулиране".
Въпросът за медийното образование беше посочен като ключов от всички участници в панела. Подчертана беше неразривната връзка между медийната подготовка и активното гражданство, като заключението беше, че медийното образование е елемент от гражданството днес. Медийното образование засяга не само младото поколение и по-специално децата. То обхваща всички поколения, като особено внимание трябва да се обърне на медийната грамотност и на по-възрастното поколение, на бабите и дядовците, които се грижат за своите внуци и е необходимо да ги насочват при работа в мрежата.
По отношение на рисковете, които крие интернет, всички се съгласиха,че никой не може да контролира мрежата, защото тя на практика е безкрайна. Отговорността на държавата е важна, защото хората имат доверие в институциите и очакват те да ги защитят от всякакви посегателства, вкл. виртуални. Съществува решение на проблема с отговорността, което се основава на технологиите. Вместо да се търсят подходящи начини за регулиране и саморегулиране, при които преценката принадлежи
на човека, може да се използва самата технология и да се създаде необходимият софтуер, който да блокира вредното съдържание. По този въпрос представителят на Европейският съюз за радиоразпръскване (EBU) се изказа в друга насока, като изрази подкрепа на идеята за засилване на саморегулирането.
Участниците в панела подкрепиха изказаното мнение, че в настоящата ситуация хората трябва да се научат да различават публичното от частното. В този смисъл бе подчертано, че на практика липсва задълбочено обсъждане на различните аспекти на интернет. Мрежата е както пазар, така и форум, тя служи и на публичността, и на личния живот, в нея могат да се разграничат различни нива и измерения, протичат сделки, предоставя се информация и кипи забавление.
По повод на установяването на правила на общуване в интернет беше повдигнат въпроса и за етикета в мрежата, т. нар. „нетикет".Нетикетът е важен, защото той обективира присъствието на обществото и на обществените ценности онлайн. По този начин се осъществява и връзката между реалния и виртуалния свят. Взаимодействието в интернет не може да бъде отделено от взаимодействието в живота и трябва да се подчинява на общо приети и утвърдени правила на общуване.
С много силен мотивиращ заряд прозвуча оценката, че интернет е една вечно жива приказка, която неудържимо привлича младите хора. Това може да се каже и за гюинадлежащите към другите поколения, за всеки един от нас, защото нима не искаме да се потопим в приказния и необуздан свят на нашите мечти? В нашия век мрежата ни предоставя тази уникална възможност и то непрекъснато, във всеки един момент. Така ние ставаме по-силни и по-свободни, но същевременно и по-уязвими, ето защо трябва да се стремим да компенсираме с различни средства рисковете, които засягат човешките права, без да пречим на позитивната роля и на високата социална стойност на интернет комуникацията.
Текст под снимка
Пет са жизненоважните теми за развитието на мрежата - достъп, разнообразие, отвореност, сигурност и гарантиране на основните ресурси, подчерта президентът на Форума за управление на интернет

Няма коментари: