вторник, 16 юни 2009 г.

"Инвестор.БГ“

Дневник - Компании&Финанси - XVI стр.
"Инвестор.БГ“

(4IN)

Инвестор.БГ“ е типичен пример за дружество, което остава стабилно в трудни времена. Компанията развива бизнеса си най-вече чрез интернет страницата си -Investor.bg, като разчита на продажбата на рекламни банери на нея. Основната дейност на интернет медийния портал е предоставяне на финансова информация под формата на новини, анализи и бази данни за финансовите резултати на дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на Българската фондова борса, за съществени корпоративни събития относно тези дружества и за сделките, сключвани с акциите и облигациите им, както и предоставянето информационни и други интернет услуги. Наред с основния сайт компанията поддържа още няколко специализирани страници в онлайн пространството -уебкаталога Start.bg, лайфстайл изданието Tialoto.bg, новинарския сайт Dnes.bg, Snimka.bg и други.
„Инвестор. БГ“ е и първата компания, осъществила първично публично предлагане (IPO) на българския капиталов пазар. Тя развива дейност в силно перспективен сектор, като финансовите й резултати през последните години показват, че бизнесът й се управлява добре. Показателите й за рентабилност растат непрекъснато. Към края на миналата година за всеки вложен лев в собствен капитал собствениците на „Инвестор БГ“ получават по 24 стотинки печалба, което говори, че инвестициите в нея се изплащат и я нарежда сред най-доходоносните дейности в страната. Към това трябва да се отбележи и относително високата скорост, с която компанията расте. Като цяло кризата не се отразява на продажбите на дружеството, като и през първото тримесечие те продължават да растат. Високият ръст на разходите за външни услуги за същия период обаче сви печалбата на годишна база с над 60 на сто.
Високата ликвидност на дружеството - показател с критично значение в годините на рецесия, му гарантира, че може да изплаща своите задължения в срок и да подържа непрекъсната дейност. „Инвестор.БГ“ разчита изключително на собствени капитали, което го прави кредитоспособно и финансово независимо, с възможност за привличане на заемни средства и теглене на кредити в случай на нужда. Атрактивността на бизнеса на интернет компанията не убягна от погледите на инвестиционните фондове, и то във време на една от най-големите суши в сделките по сливания и придобивания -първата четвърт на годината. В началото на февруари около 200 хил. акции, или близо 17% от капитала на „Инвестор.БГ“, бяха придобити от фонда за рискови инвестиции 3TS Cisco Growth Fund, зад който стоят инвеститори като Cisco Systems и 3TS Capital Partners. Цената на сделката беше 2.5 млн. лв., като продавачи на акциите бяха десет физически лица акционери. Съпоставка на цената, постигната на публичното предлагане на компанията през 2004 г., и цената, по която 3TS Cisco Growth Fund закупиха книжата си (12.40 лв.), показва, че въпросните акционери са си възвърнали инвестицията повече от три пъти. „Инвестор.БГ“ е и едно от двете единствени дружества на Българската фондова борса, които все още не са паднали под IPO цената си независимо от кризата на капиталовия пазар.
Бъдещето на компанията изглежда перспективно. „Онлайн медийният сектор в България притежава голям потенциал за развитие“, каза веднага след обявяването на сделката Йозеф Кьовер, директор инвестиции на 3TS Capital Partners. По думите му секторът ще продължи да се развива с високи темпове, които се очаква да се забавят само през тази година заради кризата. „Инвестицията ни е дългосрочна. Не сме краткосрочен спекулант“, каза още тогава Кьовер. Неотдавна „Нетинфо“ прогнозира, че за първи път през 2009 г. онлайн рекламата може да надмине радиорекламата. Очакванията за развитието на пазара в България се базират на данни на BBSS Gallup/ TNS, според които делът на рекламните разходи в интернет в страната ще продължи да се повишава с постоянни темпове и може да достигне 50 млн. лв. през настоящата година.
***
Тамара Бечева, финансов анализатор, „Елана трейдинг“
Рекламният сектор също е чувствителен на кризата. Компанията отчете спад в нетната печалба за тримесечието с около 61.5% на годишна база, главно поради постоянно растящите разходи. Приходите от продажби отбеляз-
ват ръст от 18.7% спрямо година назад, като е твърде вероятно през второто тримесечие да се запази тенденцията за по-силен ръст. Още повече настоящите избори за евродепутати и парламент ще допринесат за интереса към интернет медиите. Паричните средства на компанията са достатъчни за покриване на общите й задължения от 420 хил. лв. и към момента дружеството е в стабилно финансово състояние. Позицията е сред слабо ликвидните на пазара и изгуби около 12.6% от началото на годината.
***
Александър Пеев, финансов анализатор, „Прайм пропърти БГ“
Неликвидността на акциите и ниската степен на финансов ливъридж спомогна за по-слабото понижаване на книжата въпреки цикличността на отрасъла. „Инвестор.БГ“ умело успява да се възползва от инвестиционния PR
за разликата от повечето публични компании и не случайно е сред лидерите за добро корпоративно управление. Продажбата на 17% от капитала на фонд за рискови инвестиции на Cisco Systems е изгодна за акционерите заради стабилността на акциите. По отношение на финансовите съотношения P/E, P/S, P/CF, оперативен маржин, рентабилност и ръст на приходите медийната група е абсолютен бенчмарк, като напълно съответства на осреднените показатели на публични компании в ЦИЕ.
Коментарите имат аналитичен характер и не са препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти.
***
SWOT АНАЛИЗ
Плюсове
• Перспективен отрасъл с нарастването на рекламата в интернет
• Запазване висок темп на растеж и по време на криза
• Голям обем свободно търгуеми акции
• Стабилно финансово състояние
Минуси
• Все още нисък дял на рекламата и търговията в интернет в страната
• Малък пазарен дял и зависимост на компанията от рекламния пазар
• Силна зависимост на компанията от човешкия фактор
Опасности
• Нарастване на конкуренцията в сектора
• Забавяне темповете на развитие на компанията
• Свиване на рекламния пазар заради кризата
Възможности
• Развитие на пазара на интернет рекламата
• Нарастване на пазарния дял на компанията
• Нарастване на процента на ползващите интернет като източник на информация
• Разработване на нови интернет страници и проекти, свързани с интернет

Няма коментари: