вторник, 25 ноември 2008 г.

Корпоративна отговорност, а не благотворителност

Дневник - 17 стр.
Корпоративна отговорност, а не благотворителностКонцепцията за CSR може да се прилага и в малките и средните компании
Живеем в глобали-зиран свят, където по-голяма част от държавите постепенно са въвлечени в икономически взаимоотношения с наднационални фирми. Как извършват дейността си тези фирми? Доколко уважават средата, където са получили възможността да развиват бизнес и да печелят? По какъв начин печелят? Как реинвести-рат печалбите си? Или само ги предават на своите централи? Как се отнасят към служителите си? Как развиват техните опит и умения? Как подпомагат семействата им? Как се грижат за здравето, сигурността и социалната им обезпеченост? Доколко замърсяват околната среда с дейността или производството си? Отнасят ли се икономично към енергийните източници? Разпределят ли отпадъците си? Могат ли да бъдат ре-циклирани изделията им? Икономични ли са продуктите им при употребата на енергия? Имат ли тези фирми корумпирана политика? Държат ли се като монополисти? Предлагат ли информация за своите дейности? Предлагат ли напълно последователно информация за своите продукти? Плащат ли навреме фактурите на снабдителите си? Кои снабдители предпочитат: регионалните или международните? Не прехвърлят ли своя риск върху снабдителите или клиентите си? Работят ли съвместно с населеното място или града, където извършват дейността си? Подпомагат ли обществените дейности? Какви ценности уважават? Какви ценности изграждат? Доколко се придържат към тях?
Бихме могли да продължим...
Максималната печалба не е единствената цел
Ако отговорим на повечето от тези въпроси, ще разберем, че концепцията за обществена отговорност на фирмите не е нищо ново. Нейното развитие е свързано предимно с глобализацията, където динамичните промени, натискът за задържане на позицията на пазара, потребността от растеж на оборота и придобиване на печалби често водят до това, че много фирми се държат абсолютно безотговорно, имайки една-единствена цел - да мак-симилизират печалбите си, а с това и дивидентите за своите акционери. Именно в обвързаността си с глобалния процес започва да се развива и дефинира концепцията за обществена отговорност
на фирмите. В България обаче CSR (Corporative Social Responsibility) се превежда не твърде коректно като корпоративна социална отговорност, като думата социална в държавата е натоварена с друг смисъл. Има се предвид всъщност обществената отговорност на фирмите, която започва да се проявява в Европа едва през втората половина на 90-те години под влияние на тенденцията, обхванала цял свят.
Какво всъщност е корпоративната обществена отговорност?
Разбира се, може да бъде възразено срещу толкова сложна концепция, каквато е тази на корпоративна-
та обществена отговорност. Какво точно носи тя на фирмата? Защо да не е достатъчно да се задоволим например със спонсориране на хора в неравностойно положение или с други PR дейности? Защото тези дейности са само малка част от дейността на обществено отговорната фирма. Достатъчно е да си зададем въпроса защо фирмата организира акция за подпомагане на хората в неравностойно положение и въпреки това не е способна (или по-добре казано, не желае) да създаде работни места за тях. Или дори не е осигурила безпрепятствен достъп до сградите си.
Цялостно приложеният план на корпоративната
обществена отговорност носи на фирмите дългосрочни конкурентни преимущества:
• повече доверие към фирмата, подсилване на нейния имидж
• засилване на предаността на потребителите към марката
• засилване на атрактивността на фирмата за квалифицирани и талантливи потенциални служители
• засилена лоялност и продуктивност на служителите
• по-високо ниво на удовлетвореност на служителите и преданост от страна на клиентите, както и произтичащи от това дългосрочни приходи
• по-добри отношения с обществото
• спестяване на разходи за рисков мениджмънт
• възможност за иновации
• по-голяма привлекателност за инвеститорите
отличаване от конкуренцията в очите на потребителите. Концепцията на корпоративната обществена отговорност се основава на балансирането между хората, печалбата и околната среда. Ако тези три основи са уравновесени и обвързани със стратегията на фирмата, й носят конкурентен принос. Не на последно място корпоративната обществена отговорност е концепция, която може да бъде използвана не само от големите, но и от средни и малки компании.
вторник, 25 ноември 2008 03:34:02

Няма коментари: