събота, 14 юни 2008 г.

В очакване на по-функционални сайтове

Капитал - 49 стр.
В очакване на по-функционални сайтове

Калина КАЛЧЕВА

Съществуват една малка група хора, които не асоциират Пърл* с перли или едноименната марка парфюми. За тях това е обектно ориентиран език за програмиране.
Останалите жители на Земята автоматично игнорират темите, свързани с код, разработка на уеб-сайтове и програмиране. Но истината е, че промените в света на споменатата малка група хора се отразяват на изгледа и
функционирането на най-бъро разрастващата се комуникационна среда - ин-тернет. Затова обявената нова версия на HTML - един от най-разпространените езици за създаването на уебстраници, е нещо, което засяга всички нас повече, отколкото сме предполагали. Кога обаче HTML 5 ще бъде интегриран в уеббраузърите, още не е съзвсем ясно.
За един език HTML (HyperText Markup Language) се наложи в средата на 90-те като най-разпространения програмен език, с който са направени повечето уебстраници. В момента се използва версия HTML 4.01, ко-ято съществува от почти десетилетие. Това обаче далеч не означава, че единствено тя господства в сърцата на уебразработ-чиците или пък че максимално отговаря на променящите се изисквания към страниците. Желанието за по-чист код доведе до появата на стандарт, наречен XHTML (Extensible HyperText Markup Language), който дебютира през 2000 г. Той представлява преформу-лировка на HTML според правилата на XML -метаезика, който служи за изграждането на нови езици и за описване на информацията.
Така или иначе голяма част от потребителите на структурни езици не изневериха на „чистия" HTML, а освен това и бра-узърите не подпомогнаха налагането на новата версия и използването на новите възможности, които тя предлага. Така през 2004 г. се ражда идеята за пета голяма преработка на HTML езика. Инициаторите са WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), които се отделят от регулаторната организация за стандартизация W3C (World Wide Web Consortiun), разочаровани от бавната й работа. Три години по-късно двете организации все пак обединяват сили в работата по новата версия на езика след намеса от страна на Opera Software, Apple и Mozilla Foundation.
В работната група по проекта се включи дори и Microsoft.
Цедите
Основните цели са две: да се създаде един функционално подобрен стандартен структурен език за създаване на сайтове и да се изгради набор от приложен интерфейс за програми. Първият публичен работен вариант бе представен на 22 януари 2008 г., но прогнозите са, че работата ще отнеме още години, докато W3C обяви HTML 5 за препоръчителен стандарт.
Новостите в сравнение с HTML 4 са включването на видео- и аудиоеле-менти, което беше основен проблем при досегашните варианти, RSS feed като част от описанието на страницата и управление на грешките при синтаксиса. Добавени са нови елементи за по-лестно структуриране на страниците - header, footer, aside и т.н. Най-забавящ работата е опитът на работната група да се разгледат всички грешки, които в момента съществуват под различните браузъ-ри, за да ги изчистят автоматично в новата версия на езика. Въпреки това основните проблеми пред HTML 5 са други - бавното внедряване на формата от различните браузъ-ри и желанието им за до-минация над интернет в бъдеще.
Браузърите Използването на HTML, CSS (Cascading Style Sheets), който е език за описание на стилове, и XML, Javascript, събирателно известни като Ajax, за създаването на мултимедий-ните уебприложения, обаче вече е ограничено от специфичната им функционалност. Това даде преимущество на фирмени разработки като Adobe Flash и Silverlight на Microsoft, които представляват приложен софтуер, предназначен за създаване на интерактивни мултимедий-ни приложения.
Евентуалното бързо приемане на новия HTML 5 обаче би променило статуквото. Тук здравословната пазарна конкуренция може би ще подпомогне новата версия на популярния структурен език, защото гигантът Google реши да предприеме необходимото, за да ограничи влиянието на технологични конкуренти върху утрешния изглед на мрежата. Преди година бе създаден Google Gears (който отскоро се нарича просто Gears) - система с отворен код, в която са интегрирани HTML 5 стандартите. Тя може да се ползва и офлайн като приставка за различни браузъри. Целта е да се постигне по-добра платформа за писане на код за програмистите, и то отворена. Yahoo също представи свой плъ-гин BrowserPlus, който да конкурира Adobe Flash.
Apple е друг играч, който няма полза от това притежаваните от Adobe и Microsoft платформи за създаване на мулти-медийни приложения да станат доминиращи. Сай-тът на компанията е изработен изцяло с Ajax, a бра-узърът Safari е базиран на отворените стандарти. Освен това Apple подкрепя и проекта за отворен софтуер Webkit, който представлява основа и на Safari.
***
Следващата версия на програмния език HTML трудно си проправя път към потребителите
***
Първият публичен работен вариант на HTML 5 бе представен на 22 януари 2008 г., но това не е финална версия.
събота, 14 юни 2008 06:53:29

Няма коментари: