събота, 24 януари 2009 г.

БНТ се развежда с рекламата

Поглед - 15 стр.
БНТ се развежда с рекламата

Надежда НИКОЛОВА

Обществените поръчки в медията се възлагали на „наши" хора
а втора поредна година БНТ отчита катастрофален спад в нетните си приходи от реклама. Ако през 2007 г. бяха изпълнени 63% от предварително заявения рекламен бюджет, то за 2008 г_ изпълнението е едва 50%, показват разчетите в телевизията.
„12 827 000 лв. са рекламните приходи на телевизията за миналата година", категорично заяви пред ПОГЛЕД финансовият директор на държавната медия Димитър Чапанов. Разбивката на постъпленията в отдел „Маркетинг и реклама" обаче показва, че явно той включва в тази сума и приходите от технически услуги и наеми, без при това да са отчетени 30% отстъпка за рекламодателите. За периода април-септември 2008 г. в отчета на БНТ е посочено, че чистата реклама, постъпила в телевизията, е на стойност едва 888 000 лв. Затова пък са направени бартери за 1 409 383 лв. и спонсорства за 1 629 256 лв. Общите нетни приходи от реклама и рекламни услуги за периода са 4 183 047,26 лв. „Забележително е, че в този период влиза и Олимпиадата, когато приходите от реклама би трябвало да са нараснали двойно, каза за ПОГЛЕД бившият програмен директор на БНТ Борислав Геронтиев. - Телевизията никога не е била в толкова окаяно състояние, щом в най-силната си година има толкова слаби постъпления". Ако се вярва на числата в отчета, простата сметка показва, че в най-добрия случай чистата реклама, постъпила в телевизията през 2008 г., е за не повече от 2 млн. лв. За 2007 г. нетните приходи от реклама (без бартери и спонсорства) са около 8 млн. лв. „Причината за спада на приходите от реклама вероятно е в намалелия интерес на аудиторията, признава и зам. програмният директор на БНТ Димитър Цонев. - Ние затова направихме реорганизация на опаковката, стартирахме 7-8 нови предавания, но не успяхме да компенсираме . Сметките обаче са много посложни и е трудно да се стигне до реалното състояние на рекламните постъпления в БНТ, показва и одитният доклад на Сметната палата за 2007 г. „Върху изпълнението на приходите и тяхното касово отчитане влияние оказват т.нар. бартерни договори, които БНТ сключва с рекламодатели и спонсори на основание ЗРТ. При тези договори липсва реален паричен поток и сумите по сделките не се отразяват като касови приходи и разходи в отчета за касово изпълнение на бюджета. В резултат на бартерните сделки информацията в отчета за касовото изпълнение на БНТ не отразява действителното изпълнение на реализираните собствени приходи и разходи. Това поражда риск от неточни изводи и оценки при анализ на информацията от отчета за целите на управлението", пише в доклада. „Бартерите са материални активи, а не пари кеш, и съответно няма как да бъдат показани в касовия отчет. Те са показани в годишния баланс на телевизията. Понякога в Сметната палата действат прекалено големи буквалисти", обясни Чапанов. Но ревизорите отбелязват, че нито в Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ, нито в ежегодно приеманите правила за реклама и спонсорство в телевизията са предвидени условия и ограничения при сключването на бартерни сделки. Няма и документ, който да регламентира правила и критерии за рекламното време, общата стойност на сделките или други изисквания, въз основа на които да се сключват бартерни договори, за да се гарантира прозрачност и обективност в решенията на УС. Според проверяващите има разминаване в размера на платени суми, направени авансови преводи съгласно условията на подписаните договори и дължими комулативни отстъпки. Причината за това, според тях, е в липсата на конкретни действия за координация и взаимодействие между двете дирекции - „Маркетинг и реклама" и „Финанси". „Това означава, че трябва да се изгради електронна система, която да отстрани несъответствието в сроковете", каза финансовият директор на БНТ. „Действително има разминаване в сроковете, но това е единственият проблем между двете дирекции. И то несъществен", каза за ПОГЛЕД и бившият маркетинг директор на телевизията Димитър Димитров. Според неговата наследничка на поста Ани Димитрова обаче тя като маркетинг директор трябва да получи данните за рекламните приходи от финансовия директор, а той не и ги дава. „Това е много странно изявление. Аз трябва да получа данните за реклама от нея, а не тя от мен. А и тя не е искала нищо от мен", учуден бе Чапанов.
Един от сериозните проблеми, отбелязани в доклада на Сметната палата извън финансовата част, е за регламентирането на обществените поръчки: „Не са поставени минимални изисквания за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация на участниците при процедури. Създадени са условия офертите да се оценяват по показатели, които не кореспондират с изпълнението на обществената поръчка, а са свързани с качествата на участниците. Създадени са предпоставки офертите да бъдат оценявани напълно субективно, без наличие на предварително определени от възложителя условия". Този проблем обаче трябва да се реши от целия УС на БНТ, а направените от телевизията възражения не са приети от Сметната палата.
***
От извора
В БНТ са затънали go гуша В лъжи и измислици, каза за ПОГЛЕД биВшият програмен директор на телевизията Борислав Геронтиев. „2008 бе олимпийска година, а приходите са катастрофални. Катастрофални са и рейтингите на скъпите предавания - 3,1% рейтинг за „В неделя с..." е ужасно нисък, особено на фона на излъчваното в събота на обед пъти по-евтино фолклорно предаване „Иде нашенската музика". То има близо 6% рейтинг.

Няма коментари: