вторник, 27 януари 2009 г.

Най-голям ръст ще отбележи онлайн рекламирането

Пари - 23 стр.
Най-голям ръст ще отбележи онлайн рекламиранетоRекламните бюджети зависят от много фактори, като някои от тях са очакванията на компаниите за развитието на брутния вътрешен продукт на България, както и с движението на разполагаемия доход на целевите групи.
Ако погледнем по-дългосрочно, в България рекламният пазар досега беше и ще продължи да бъде силно доминиран от телевизионната реклама. Очакванията ни са, че разходите за телевизионна реклама ще намаляват в синхрон с тенденцията в другите страни, но въпреки това до 2012 г. смятаме, че те ще бъдат около 50% от общите разходи на рекламодателите за реклама. По наши данни за периода 2007-2010 г. предвижданият общ ръст на рекламните бюджети в световен мащаб ще бъде малко над 6% общо за периода. За Централна Европа този общ ръст за периода е малко над 15%.
Интернет като рекламна медия ще продължи да отнема част от телевизионните зрители, а с тях и част от рекламните бюджети на компаниите. Мрежата е най-бързо развиващата се рекламна медия в България за пери-
ода 2004-2007 г. с общ ръст за периода от около 79%. Очакванията ни са, че общият ръст на приходите от реклама в интернет за периода 2007-2012 г. ще бъде около 40% за България. За сравнение общият ръст на приходите от телевизионна реклама за същия период очакваме да е малко над 17%.
В последните години мобилните телефони също се разглеждат като рекламна медия. Техният потенциал може да бъде осъществен само след като рекламодателите разберат какви са силните страни на мобилните телефони, но и какви са ограниченията им. В световен мащаб рекламните кампании посредством изпращане на информация за предстоящи събития, продукти или услуги като кратко съобщение ще продължат да бъдат ефективни.

Няма коментари: