събота, 25 октомври 2008 г.

Зеленото цвете на Европа

Капитал - 80 стр.
Зеленото цвете на Европа

Мара ГЕОРГИЕВА

Екомаркировката носи имиджови предимства на фирмите и привлича повече потребители
Колко енергия за производство на един нов лист хартия ще бъде спестена, ако листът се използва двустранно, а не едностранно? Десет пъти повече, показват изчисления на фондация Generation Europe. Истината е, че потребителите имат огромно въздействие върху околната среда - както с поведението, така и с избора си.
За да улесни избора им и за да стимулира бизнеса към предлагане на продукти и услуги, които щадят природата, през 1992 г. Европейският съюз със специален регламент въведе своя екомаркировка, която изобразява зелено цвете.
Доброволно и с доказателства
Знакът се присъжда на продукти или услуги, обособени в 27 групи в седем продуктови категории - почистващи препарати, електроуреди, хартия, продукти за дома и градината, дрехи и обувки, туристически услуги, изделия "Направи си сам" (виж карето). За всяка от групите Европейската комисия е разработила специфични технически критерии, чието изпълнение се доказва от трета независима страна. Участието в европейската схема за екомаркировка е доброволно. Събирането на доказателства е грижа на кандидатстващата организация, която трябва да поръча лабораторни анализи, изпитвания, одити. Практиката показва, че обикновено подготовката за получаване на екомаркировка трае средно около година - година и половина.
На интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) (http://www.moew.government.bg) са публикувани изискванията и документите, необходими за кандидатстване. Събраните доказателства и попълнените формуляри се подават в МОСВ. Нужни са 45 дни за произнасяне на решението дали ще бъде присъден знакът. Ако отговорът е утвърдителен, до 30 дни след това фирмата подписва 3-годишен договор с МОСВ за използване на екомаркировката.
Още един маркетингов инструмент
"Присъждането на знака дава на компанията още един маркетингов инструмент, чрез който може да позиционира продуктите си на пазара", коментира Денимила Денчева, старши експерт в дирекция "Превантивна дейност" на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Екомаркировката е сертификатна марка по смисъла на Закона за марките и географските означения - удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите.
За да получат знак, изделията са преминали през сериозни тестове. В същото време нараства броят на тези потребители, които са склонни да платят повече за изделия и услуги, щадящи средата на живеене. Това означава по-високи приходи и добавена стойност за фирмите, които ги предлагат. Но също така и по-малко разходи за производство на тези изделия поради намаленото потребление на вода и енергия и по-малкото създаване на боклук."Екомаркировката е разпознаваем знак на територията на целия Европейски съюз, което улеснява дейността на фирмата и комуникацията й с огромен брой потребители", коментира Камен Чипев, директор "Програми и проекти" във фондация ТАЙМ, която спечели проект на холандското правителство за популяризиране на екомаркировката. "Наличието на знак означава по-голяма конкурентоспособност на изделието, открояване сред множеството и пазарен дял в света на "зелените" продукти на общия европейски пазар", обобщава Денимила Денчева.
Европейски изисквания, европейски такси
Предимствата на екознака имат и съответната цена. Таксите са определени от Европейската комисия и се внасят по сметка на МОСВ.
За разглеждането на документите се плащат минимум 300 и максимум 1300 евро според големината на компанията и реализираната продукция, но има отстъпка от 25% за малки и средни предприятия.
За правото на ползване на знака се дължи годишна такса - 15% от размера на годишните продажби в рамките на ЕС, но сумата може да бъде минимум 500 евро и максимум 25 000 евро. Предвидени са намаления от 25% за малки и средни фирми и 15% - за организации, които са регистрирани по екосхемата EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) или имат въведена система за управление на околната среда ISO 14001. Събраните пари ще отиват за рекламни кампании и популяризиране на екомаркировката.
Реалностите
Схемата за екомаркировка все още не отговоря на очакванията, заложени при разработването й. Причината за това е слабата известност на маркировката и прекалено бюрократичните процедури и управление на европейско ниво. Това са изводи на Европейската комисия от досегашната практика. Ето защо Брюксел предлага пакет от мерки за изменение и опростяване на схемата. Обмисля се например да се разшири обхватът на екомаркировката. Това означава, че ще се увеличи броят и видът на групите продукти, за които тя може да се прилага. Например схемата ще се отвори за хранителни изделия. Ще се даде възможност на всяка държава членка да предложи свои приоритетни групи продукти.
Обмисля се също премахването на годишните такси и намаляване на таксите за разглеждане, опростяване на оценителните процедури и на документацията. Очаква се критериите за екомаркировка да бъдат използвани и като основа при обществените поръчки. Крайната цел на предложените промени е нова схема за екомаркировка, която може лесно да се постига от фирмите, с минимални разходи (до 200 евро само за кандидатстване) и усилия в името на по-добри екологични резултати.
***
Продукти, за които може да се получи екомаркировка:
1. Почистващи препарати: за миялни машини, за перални, за миене на ръце, универсални почистващи, сапуни и шампоани
2. Електроуреди: миялни машини, перални, прахосмукачки, хладилни уреди, телевизори, персонални компютри, електрически лампи
3. Хартия: за писане и копиране, за принтиране, тип "Тишу"
4. "Направи си сам": твърди подови покрития, бои и лакове, мебели от дърво
5. Продукти за дома и градината: матраци, подобрители за почви, растежни среди
6. Дрехи и обувки
7. Туристически услуги: "нощувка на туристи", къмпинг услуга
събота, 25 октомври 2008 03:25:53

Няма коментари: