четвъртък, 17 април 2008 г.

Глобиха 9 трезора за подвеждаща реклама

Монитор - 2 стр.

К омисията за защита на потребителите (КЗП) е съставила 9 акта от началото на годината за нарушения на законодателството при рекламиране на потребителски кредити.Това съобщиха от комисията, ръководена от Дамян Лазаров. Някои от банките, които са посочили в рекламните си съобщения лихвен процент или друго число, свързано със стойността на кредита, не са информирали потребителите за годишния процент на разходите по кредита и не са посочили представителен пример за стойността му, което е нарушение на законодателството, се казва в съобщението. Останалата част от санкционираните банки не са фиксирали този процент и той остава плаващ, което не позволява на потребителя да изчисли колко ще му струва ползването на кредита, който се рекламира.
Експертите на КЗП съветват гражданите при реклами за потребителски кредити с обявен лихвен процент да обърнат внимание какви са годишният процент на разходите по потребителския кредит и комисионата за банката при усвояване на кредита. Освен рекламните съобщения за потребителски кредити КЗП разглежда и договорите, които банките предлагат на своите клиенти за отпускане на кредити. От началото на годината са анализирани 22 договора. В някои от договорите са открити неравноправни клаузи по Закона за защита на потребителите. Нарушенията са свързани с въвеждането на задължение към потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка, с даденото изключително право на кредитора да тълкува клаузите на договора и с това, че нарушава равновесието между правата и задълженията на двете страни по договора. Клаузите, които нарушават Закона да потребителския кредит, са тези, при които кредиторът иска от потребителя например при забавяне на дължимите от него плащания по кредита обезщетение, което надвишава законната лихва. Някои от кредиторите въвеждат клаузи, които нарушават разпоредбите на закона при предсрочно погасяване на кредита, дължимите от потребителя разходи да не надвишават тримесечния еквивалент на годишния процент на разходите по потребителския кредит върху остатъка от кредита.
Друга незаконосъобразна клауза е пренебрегването на изискването, когато задълженията на ползвателя на кредита по договора са гарантирани чрез издаване на запис на заповед или на менителница, след плащането да се привежда незабавно в съответствие с остатъка по задължението. Някои банки не спазват задължението си всички изменения и допълнения към сключения договор за отпускане на потребителски кредит да се извършват в писмена форма и да се подписват от двете страни. На всяка от банките е изпратено писмо с настояване за премахване на неравноправните клаузи в договорите им.
стр. 2 - 3
четвъртък, 17 април 2008 06:35:30

Няма коментари: