понеделник, 8 юни 2009 г.

Новите медии стават все по-важни

сп. Мениджър - 103 стр.
Новите медии стават все по-важниЧестността в отношенията с хората трябва да е основният принцип за всички пиар специалисти, казва Колин фарингтън, председател на Global Alliance и член на журито в „PR Приз 2009"
- Господин фарингтън, какви са ос¬новните цели на Global Alliance?
- Нашата основна цел е да бъдем единен глас на пиара в световен ма¬щаб и да обединим всички специа¬листи в тази област. Опитваме се да наложим
единни стандарти, от които да се во¬дим в работата си. Налагаме и подк¬репяме добрите практики в тази про¬фесия и най-вече креативността в нея. Искаме да привличаме все пове¬че специалисти от целия свят към нашата организация.
- Как Global Alliance си сътрудничи с Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО)?
- България, като много други дър¬жави, е член на нашия алианс и като такава има възможност за сътрудни¬чество с останалите членове. Това е добра възможност за пиар практици¬те у вас да се сравняват с колегите си от различни страни и взаимно да се обогатяват. Всяка държава има
специфичен език, култура и икономи¬ка, но това не пречи добрите практи¬ки да бъдат прилагани навсякъде. Българското дружество за връзки с обществеността е одобрено за член на алианса като национална органи¬зация през 2005 година.
- Какъв трябва да бъде основният принцип за пиар специалистите?
- Честност в отношенията с хора¬та. Публиката вече не иска агресив¬на и директна реклама. Комуникаци¬ята и диалогът с нея трябва да са во¬дещи в нашата работа и всичко това трябва да се прави честно. Така се печели доверието на хората.
- Какви са основните трудности пред пиар общността днес?
- Мисля, че основната трудност в момента идва от промяната на меди¬ите. Навлизането на интернет като
канал за комуникация е много силно и това открива много възможности пред пиар специалистите. Те, разби¬ра се, трябва да знаят как да се въз¬ползват от това. До младите хора например вече не може да се стигне по утвърдените канали. Те почти не четат вестници, а използват интер¬нет. Новите медии привличат все по-голяма аудитория. Публиката може да бъде много по-лесно достигната и
е много по-лесно да се комуникира с нея. Това повишава и
нивото на критичност към нашата ра¬бота, защото всеки може да изрази мнението си. Социалните мрежи ве¬че са много важни и ще стават все по-важни.
- Бихте ли дали пример за добри све¬товни пиар практики, които мла¬дите пиар специалисти да следват
в работата си?
~ Младите специалисти трябва да се опитат да разчупят стереотипите в мисленето на хората. Кампания, коя¬то аз много харесвам, е тази на коз¬метичната компания Dove - за естес¬твената и истинска красота на жени¬те. Тя успя да промени общоприето¬то мнение, че само
младите или слаби жени са красиви. Всички добри практики трябва да се подкрепят от обществото. В Англия например вече сме създали много добра среда за това.
- Бяхте част от журито на българ¬ския конкурс „PR Приз". Какво е ни¬вото на българските кампании и коя ви впечатли най-много?
~ Смятам, че нивото на представе¬ните проекти е високо. Най-силно ме впечатли кампанията в подкрепа на хората с редки болести*. Това е един много сериозен проблем, на който трябва да се даде публичност и да привлече вниманието на общество¬то. За социалните кампании не е тол¬кова важно в колко вестници са били отразени, в колко телевизии. А до¬колко са успели да променят разби¬ранията на хората и да ги присъеди¬нят към каузата си.
***
КОЛИН ФАРИНГТЪН е председател на Global Alliance от 2007 г. и гене¬рален секретар на Европейската пиар конфедерация (CERP). Председател е и на Асоциацията за връзки с обществеността в Южна Африка. Дългогодишен генерален директор на Института за PR на Великобритания (CIPR). Колин Фарингтън е пред¬ставен в Hall of Fame на британско¬то издание PR Week през октомври 2005 година.
GLOBAL ALLIANCE (Глобален алианс за пиар и комуникационен мениджмънт) е съюз за сътрудничество на професионални пиар организации в световен мащаб. Основан е през 2000 г. в Чикаго, САЩ, с идеята да наложи единни стандарти в работата на пиара. Партньорите на алианса са 44 организации, сред които и Бъл¬гарското дружество за връзки с об¬ществеността (БДВО).

Няма коментари: