събота, 21 юни 2008 г.

Забраняват реклама в интернет

Дума - 4 стр.
Забраняват реклама в интернетЗабраняват рекламиране в интернет на лекарства, които се отпускат по лекарско предписание, предвижда промяна в Закона за лекарствата, предаде агенция "Фокус". Промяната е свързана с кампанията на Европейската комисия за ограничаване на пряката реклама и директния достъп на пациентите до лекарства, които се изписват по рецепта. Само разрешени за употреба лекарствени продукти ще могат да се рекламират. Друга причина за промените е европейската регулация на лекарствените продукти, свързана с пълното и точно прилагане на дефиницията "лекарствен продукт", съгласно европейска директива. Всеки продукт, на който се приписват свойства за лечение, диагностика или профилактика на болести при хората, следва да бъде оценяван като лекарствен продукт.
Въвежда се и определение за фалшив лекарствен продукт, както и санкции за лица, които произвеждат, внасят, продават, съхраняват и предоставят за употреба такива продукти. Предложенията са с оглед на мерките, които се предприемат в глобален мащаб от Световната здравна организация и Европейската комисия за борба с фалшивите лекарства. Въвежда се изискването притежателят на разрешение за употреба или удостоверение за регистрация на лекарствен продукт да бъде установен на територията на държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство.
В национален план се премахва голяма част от документацията, изисквана към момента за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. С промените се удължава срокът за работа на Комисията по позитивния лекарствен списък. Новият позитивен лекарствен списък трябва да бъде изготвен към 13 април 2009 г. За включване на дадено лекарство в списъка, необходимо е той да има утвърдена цена от Комисията по цените на лекарствените продукти. Продуктът трябва първо да получи утвърдена цена в рамките на 45-дневния срок от Комисията по цените и след това да бъде разгледан от Комисията по Позитивния лекарствен списък в рамките на още 90 дни.
събота, 21 юни 2008 06:38:34

Няма коментари: