вторник, 2 септември 2008 г.

Пенсионните компании ще обявяват инвестиционния риск в рекламите си

Дневник - Компании&Финанси - II стр.
Пенсионните компании ще обявяват инвестиционния риск в рекламите си

Весела ПАПАЗОВА

Рекламите на пенсионните фондове вече ще съдържат информация за поетия риск при инвестиция и пояснение, че е възможно доходността им да бъде отрицателна. Това ще стане от 1 октомври, след като заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Бисер Петков прие нови изисквания към информационните материали, които дружествата разпространяват. До момента няма случай пенсионен фонд да е имал отрицателна доходност за по-дълъг период от време, но на теория не е изключено. Това важи особено силно за фондове, голяма част от чиито активи са вложени в акции и в същото време на фондовите пазари има криза, както е в момента. Според изпълнителния директор на Ай Ен Джи ПОД Николай Стойков със сигурност промените са положителни и ще дават повече информация на осигурените лица. Това, че ще могат да се виждат различни коефициенти, е добре, тъй като така хората ще могат да правят сравнение освен за представянето на фондовете по абсолютни стойности и за рисковете, които са били поети, което е особено актуално в последните месеци, коментира Стойков.
Данните за поемания риск и колебанията на постигнатата доходност ще се изчисляват по методите на стандартното отклонение и коефициента на Шарп. Методиката и за двете е посочена в новите изисквания. Обичайно степента на риска се пресмята и чрез процента на книжата с променлива доходност в портфейлите на фондовете, каквито са акциите и дяловете.
Освен това от 1 октомври пенсионните дружества ще имат регламент по какъв точно начин могат да съпоставят постигнатата от техните фондове доходност с тази на други, конкурентни фондове. Такива сравнения ще могат да се правят само ако се предоставят условията и данните за целия пазар за дадения период. Няма да може да се прави сравнение на резултатите на един фонд с тези на отделни, избрани от него конкурентни фондове. Според изискванията на Комисията за финансов надзор инвестиционните резултати на пенсионните фондове се определят по две групи показатели - постигната доходност и поетия риск. Постигнатата доходност може да се обявява като номинална и реална. Номиналната е процентът на нарастване или намаляване на активите, който обикновено се дава на годишна база. Реалната доходност обаче се коригира и с темпа на инфлацията. Досега пенсионните дружества публикуват в рекламните си материали само номинален резултат и много рядко го коригират и с инфлацията. За миналата година например повечето пенсионни фондове биха приключили с отрицателна доходност, ако резултатите им се приравнят с инфлацията. Рискът на инвестициите се изчислява чрез методите на стандартното отклонение и коефициента на Шарп. Стойността на стандартното отклонение показва границите, в които доходността от инвестиции на фонда може да варира. Колкото по-висока е тя, толкова по-голямо колебание може да има в постигнатата доходност.

вторник, 2 септември 2008 04:18:19

Няма коментари: